Aman Summer Palace Beijing 1 Gongmenqian Street,
Beijing, China