Park Hyatt Tokyo 3-7-1-2 Nishi Shinjuku,
Tokyo, Japan