The Portman Ritz-Carlton Shanghai Shanghai Centre,
Shanghai, China